หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

ความเป็นมา ของการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2547
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 คลิ้กอ่านเพิ่มเติม>>>

...................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ อบจ.ชัยภูมิ

เบอร์โทรส่วนกลางอัตโนมัติ ได้แก่ [044-(811-189),(811-764),(817-156),(817-165),(812-098),(813-582-3),(821-816) และ (821-838) ]

ที่ส่วนราชการหมายเลขภายใน โทรสารหมายเหตุ
 ห้อง นายก อบจ.ชัยภูมิ 1111  
 ห้องรองฯ มณเฑียร เลิศรัฐการ 2222  
 ห้องรองฯ สมชัย พูดเพราะ 3333  
 ห้องรองฯ เผชิญ ชาวบัวใหญ่ 4444  
 ห้องปลัด อบจ.ชัยภูมิ 5555  
 หน้าห้องรองปลัดฯ (ดร.สง่า พัฒนชีวพูล) 6660  
 หน้าห้องรองปลัดฯ (นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ) 8888  
 หน้าห้องนายกฯ 1114  
 หน้าห้องปลัดฯ 5550  

หน้าห้องนายก อบจ.ชัยภูมิ 044-817-245

สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ 044-124-577

งานรับส่งหนังสือ อบจ.ชัยภูมิ 044-812-098

นิติการ อบจ.ชัยภูมิ 044-822-414

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยภูมิ 044-812-406

กองคลัง อบจ.ชัยภูมิ 044-811-189

กองแผน อบจ.ชัยภูมิ 044-124-622

กองพัสดุ(ฝ่ายพัสดุ) อบจ.ชัยภูมิ 044-813-583

กองการศึกษา อบจ.ชัยภูมิ 044-813-584

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ 044-124-623

กองกิจการสภา อบจ.ชัยภูมิ 044-124-624

หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ชัยภูมิ 044-811-764

หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ชัยภูมิ 044-811-764

.............................................

 

 

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ