หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

ภาพโครงการ
ฝึกอบรมแกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

(ผู้เข้าอบรม : ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 26 แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน )

นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการต่อประธาน

นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิด

นางสาวรินทร์ลภัส เบญจปรีชาสิทธิ์ พิธีกรประจำโครงการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

พันตำรวจโทสุลักษณ์ ดวงภมร รอง ผกก.ป.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ
หัวหน้าคณะวิทยากรและวิทยากรประจำโครงการ

ร้อยตำรวจตรีวิญญู คงโนนกอก วิทยากร

ดาบตำรวจธนกร คงโนนกอก และดาบตำรวจโกวิทย์ คงโนนกอก วิทยากร

นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ฯ จังหวัดราชบุรี วิทยากร

นางสาวภควดี พงษ์อิศรพันธ์ และนายกานต์ โสทน
ตัวแทนเยาวชน TO BE NUMBER ONE จาก ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ฯ จังหวัดราชบุรี

นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร จาก ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ฯ จังหวัดราชบุรี

นางอมรัตน์ เอมอาจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วิทยากรจากสถานีอนามัย ตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแกนนำฝึกการให้คำปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนไปในทางเสื่อมเสีย

นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
มอบรางวัลการแสดงออกของผู้เข้าฝึกอบรม

กลุ่มแกนนำระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลุ่มแกนนำร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดร.เผชิญ ชาวบัวใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวปาฐกถาพิเศษ

นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
มอบของที่ระลึกแด่ พันตำรวจโทสุลักษณ์ ดวงภมร หัวหน้าคณะวิทยากร

นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากรประจำโครงการ

นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวคำรายงานปิดโครงการฝึกอบรมต่อ
นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี
และเชิญมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม
ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและกล่าวปิดโครงการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ,ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ,
วิทยากรประจำโครงการ และและผู้ผ่านการฝึกอบรม
ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ,ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ,
วิทยากรประจำโครงการ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

 

 

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ