แผนยุทธศาสตร์ อปท.จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประกาศอนุมัติและใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

หน้าปก

สารบัญ

บทที่ 1 ( เอกสารไฟล์ Word = Click Download )

บทที่ 2 ( เอกสารไฟล์ Word =Click Download )

บทที่ 3 ( เอกสารไฟล์ Word =Click Download )

บทที่ 4 ( เอกสารไฟ Word =Click Download )

บทที่ 5 ( เอกสารไฟล์ Word =Click Download )

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

โครงสร้างยุทธศาสตร์ อปท.ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622