ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ประจำปีงบประมาณ 2558)

(PDF File )
----------------------------

หน้าที่ 1 - 6
(สารบัญ,ส่วนที่ 1,ส่วนที่ 2,บันทึกหลักการและเหตุผล)


หน้าที่ 7 - 11

หน้าที่ 12

หน้าที่ 13 - 14

หน้าที่ 15 - 16

หน้าที่ 17 - 50

หน้าที่ 51 - 100

หน้าที่ 101 - 169

หน้าที่ 170 - 200

หน้าที่ 201 - 237(end)

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622