แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2560 - 2563)

(ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF )
----------------
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2 หน้า 2-1 ถึง 2-13
บทที่ 2 หน้า 2-14 ถึง 2-28
บทที่ 3 หน้า 3-1 ถึง 3-60
บทที่ 3 หน้า 3-61 ถึง 3-63
บทที่ 3 หน้า 3-64 ถึง 3-65
บทที่ 4 หน้า 4-1 ถึง 4-10
บทที่ 4 หน้า 4-11 ถึง 4-19
บทที่ 5


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Webmaster : Somchai Panyakla, EMail :somchaipanyakla@gmail.com