แผนยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาสามปี-สี่ปี
แผนการดำเนินงาน อบจ.ชัยภูมิ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน อบจ.ชัยภูมิ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622