แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2560 - 2564

------------------------------------


แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2559 - 2563

------------------------------------


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 - 2563

------------------------------------


แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
------------------------------------


แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
------------------------------------


แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 58 - 62
หน้า 1 - 50
หน้า 51 - 101 (end)
------------------------------------


แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 57 - 61

---------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556-2560

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

บทที่ 1 - 4

บทที่ 5

บทที่ 6

---------------------------------------

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการ

ส่วนที่ 6 การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5
แนวทางที่ 6
แนวทางที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5
แนวทางที่ 6
แนวทางที่ 7
แนวทางที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 1 สำหรับปี 2556
แนวทางที่ 1 สำหรับปี 2557
แนวทางที่ 2 สำหรับปี 2556
แนวทางที่ 2 สำหรับปี 2557
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
แนวทางที่ 4
แนวทางที่ 5
แนวทางที่ 6

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622