ภาพการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

นาผดุงศักดิ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นพิธีกรนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวคำรายงานต่อประธานนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ประธานที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายท้องถิ่นส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร พิธีกร

รับผิดชอบโครงการ โดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ