หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิ้ก)

----------------------------------------------

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผน

(๑)รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบจ.ชัยภูมิ

(๒)รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ

(๓)รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

(๔) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สมัยสามัญ สมัยแรก
      ครั้งที่ ๑       ครั้งที่ ๒       ครั้งที่ ๓       ครั้งที่ ๔       ครั้งที่ ๕       ครั้งที่ ๖       ครั้งที่ ๗

สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๑     ครั้งที่ ๑     ครั้งที่ ๒

ดูเพิ่มเติม... (คลิ้ก)
>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ