หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (คลิ้ก)

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิ้ก)

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ